JUODUPĖ
mst. Rokiškio r.
ONUŠKIS
k. Rokiškio r.
MUZIEJUS
ELENA BLAŽIENĖ tel. 862032192

juodupe
Lietuvos geografinis žemėlapis
    Nacionalinė žemės tarnyba
 prie  žemės ūkio ministerijos, 2001
Onuškis. Šv. arkangelo Mykolo
bažnyčia pastatyta 1908 m.
Juodupė  Švč. Aušros Vartų  Dievo Motinos bažnyčia įrengta 1946 m.
Švč. Mergelės Marijos statula.
 R.G. Skrinskas .Piligrimo vadovas po stebuklingas Marijos vietas. 1999, 396 p.
LTDBK50000-V copyright Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998.
Lapo "Rokiškis" rivers.e00, infra.e00, adm.e00, landu.e00 ir km5.e00 sluoksniai  GRASS- 62 formate.

LTDBK50000-V copyright Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998.
Rokiškio ir Juodupės apylinkių hidrografija, keliai, saugomų teritorijų ribos ir žemėnaudos
 Lapo "Juodupe" rivers.e00, infra.e00, adm.e00, landu.e00 ir km5.e00 sluoksniai  GRASS- 62 formate.

Jono Deksnio rankraštis "Apgyventų vietų pavadinimų kitimas 13-20 amžiuje" 1985 m.
Šaltiniai

Pavadinimas (29)
Anksčiau buvo rašoma metais
kr- kronikoje, metraštyje; i- inventoriuje,
akte; ž- žemėlapyje; v- vardyne, žinyne;
pr -privilegijoje

Pavadinimas
Šaltinio nuoroda
42. Juodupė
1806
Jodupe, WH
(R)

1843 ž
Jodupe, kar(2)
(4 )

1848
Sloboda Pojadubie
(Rokiškio grafijos planas)

1883 ž
Pojedube
(RT)

1915 ž
Pojedupe, Vw
(WR )

...
Pojedupie Sloboda
(42 )

1923 v
Juodupis
(26 )

1941 ž
Judope
(VO )

"Pradėjo kurtis 1907 m., kai Oskaras Trėjus sename malūne įkūrė vilnų verpyklą, karšyklą, vėliau įtaisė audimo stakles. Dirbtuvėlės išaugo į fabrikėlį, kuris 1933 m. parduotas iš varžytinių. Jį įsigijusi "Nemuno" bendrovė fabrikėlį plėtė. Pokariu tai jau stambus valstybinis vilnonių audinių fabrikas "Nemunas", visa jo produkcija buvo išvežama į Rusiją. Suirus TSRS, suiro ir "Nemunas" Dabar tai UAB "Baltic Mills", gražių audinių fabrikas." A.Semaška.Pasižvalgymai po Lietuvą. 2004, 448 p.


Panemunis. Švč. Trejybės bažnyčia pastatyta 1936 m.

Pandėlys. Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia pastatyta 1801m.


Žiobiškis. Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia pastatyta 1911 m.

Lukštai. Šv. apaštalo evangelisto Jono bažnyčia pastatyta 1925 m.


Rokiškis. Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia pastatyta 1877 m.

Obeliai. Šv. Onos bažnyčia pastatyta 1868 m.


rokiskis
LTDBK50000-V copyright Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998.
Rokiškio irJuodupės apylinkių upės ir reljefas.
 Lapo "Rokiškis"  rivers.e00, elev.e00 ir km5.e00 sluoksniai  GRASS- 61 formate.
juodupe
LTDBK50000-V copyright Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998.
Juodupės apylinkių upės ir reljefas.
 Lapo "Juodupė"  rivers.e00, elev.e00 ir km5.e00 sluoksniai  GRASS- 61 formate.

ONUŠKIO MUZIEJUS
Rokiškio r., Juodupės sen., Onuškio kultūros namai 

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius

Žinios apie Onuškio visuomeninį muziejų prie kultūros namų 

 1. Muziejaus pobūdis: visuomeninis
 1. Konkreti muziejaus vieta ir įkūrimo istorija

Muziejus įsikūręs Onuškio kultūros namuose (Rokiškio r., Juodupės sen., Onuškio k.). Jame daug eksponatų, istorinės medžiagos apie Onuškį ir Onuškio apylinkes. Ji yra surinkta iš dabar ir ankščiau gyvenusių Onuškio krašto žmonių. Muziejus buvo pradėtas kurti sovietmečiu, tad jame buvo kaupiama medžiaga skirta tam laikotarpiui.

 1. Muziejaus aprašymas

Muziejaus eksponatai išdėstyti tematine tvarka.

Aprašyta Onuškio kūrimosi istorija, surinkta ir apibendrinta medžiaga apie Onuškyje gyvenusius žydus, nubraižytas ir aprašytas 1934–1935 m.Onuškio kaimo planas, paminėta Onuškio šv. Mykolo Arkangelo bažnyčios istorija. Įkurtas kambarys „Mūsų žemiečiai“, kuriame yra surinkta medžiaga su originaliais laiškais bei nuotraukomis apie vyskupą Antaną Deksnį, inžinierių
geodezininką Joną Deksnį. Taip pat pateikiama medžiaga apie docentą Antaną Ražinską, 1939 m. Onuškio parapijiečių vardinis sąrašas. Aprašytos nykstančių ir išnykusių kaimų istorijos, šeimų nuotraukos ir aprašymai bei buities reikmenys. Pateikiama istorija apie Onuškio mokyklą, nuotraukos, mokinių piešiniai. Muziejuje eksponuojami buvusios Onuškio mokyklos mokytojos ir direktorės Olgos Vazalienės prisiminimai apie Onuškį. Surinkta medžiaga apie tautodailininką Robertą Žaliuką gyvenantį Patilčių kaime. Pateikiama Ilzenbergo dvaro ir parko istorija, Ilzenbergo šeimos nuotrauka, aprašomi apylinkės kovotojai už Lietuvos nepriklausomybę, politiniai kaliniai, tremtiniai ir t.t. Eksponuojami archeologiniai radiniai, kai kurie Onuškio Komaro dvaro buities reikmenys, gyventojų tautiniai meno kūriniai: raštuotos staltiesės, patalynė, servetėlės, užuolaidos, kraičių skrynios, paveikslai, ūkininkų buities daiktai. Tarp jų nemažai religinio pobūdžio eksponatų, numizmatikos. Yra sukaupta senų knygų (nuo 1920 m. iki šių dienų). Muziejuje eksponuojama nemaža istorinių atvirukų kolekcija nuo 1910 m. iki šių dienų. Atskira ekspozicija atspindi onuškėnų gyvenimą Lietuvai esant  Sovietų Sąjungos sudėtyje. Renkama medžiaga ir nuotraukos apie šių dienų Onuškį ir onuškiečius.
 1. Muziejų įkūrė ir medžiagą rinko Onuškio kultūros namų administratorė Elena Blažienė, gyvenanti Onuškyje.
 2. Muziejuje galite apsilankyti: I–V nuo 8–13 val. ir 14–17 val. Kontaktai: Elena Blažienė tel. 8 682 41 787.Rokiskis region, Juodupe eldership*, the recreation center of  Onuskis 

      The department of culture, tourism and contacts with foreign countries in Rokiskio region’s administration

      Information about the public museum in recreation center

  1. The character of museum – public
  2. The location of museum and the history of its foundation
 
      The museum is established in the recreation center of Onuskis. There are a lot of showpieces, historical materials about Onuskis and its districts. The material has been collected from the citizens. The museum has been established in the soviet period
and there we can find the material of this period. 
  1. The description of museum

      The exhibits of museum are stated by thematic order. There you can find the history of foundation of Onuskis, the material about Hebrews (who lived there) is collected and summarized. There is a plan of Onuskis in 1934-1935 years. You can find the history of Church of St. Mykolas Arkangelas. The room ,, Our citizens” is established, where the material is about bishop Antanas Deksnys with photo and original letters, about engineer geodesist Jonas Deksnys. Also there is a material about docent Antanas Razinskas and the list of people who lived in Onuskis in 1939. You can find histories, photo of families, descriptions of daily implements of vanishing and extinct villages. There is the history of Onuskis school, photo, paintings of children. The recollections of ex-teacher and director Olga Vazaliene about Onuskis are exposed at the museum. Also there is the material about folk artist Robertas Zaliukas, who lives in the Patilciai village. It’s given the history of Ilzenberg estate and recreation, photo of his family. The stories about neighbourhood fighters who have been fighting for independence of Lithuania are described and also there is material about prisoners and exiles. The archaeological findings, some of  daily implements of Komaras estate are displayed there, the national works of art: inwrought tablecloths, bedclothes, napkins, drapery, ark of trousseau, paintings, farmer’s utensils are given. There are some religious exhibits, numismatics. The old books (since 1920 till recent years), the collection of some historical cards (since 1910 till recent years) are there.The separate exhibition reflects the life of habitants in the soviet period. The material and photo in the context of today’s Onuskis and its habitants has been collected too. 

      4. The museum had been established and the material was collected by Elena Blaziene, Onuskis recreation center administrator.

  1. The museum is opened: I – V since 8 – 13 h and 14 – 17 h.

  Contacts: Elena Blaziene tel. 8 62032192

   * Eldership – the smallest administrative division of Lithuania.